7 Yacheero's Dero Descaro
3 Yacheero's Pando Pandora
8 Odette Hanired del Rio Bianco
1Ch. Oscar Z Padoku
9 Livonijas Baron Hitchcock
4 Ak-Yar Raya
10 Ak-Yar Yaranga
11 Baron Nike Renewal
5 Fedor del Nasi
12 Akuna Matata de Grande Vinko
2 Ch. Aurora von Ambassador
13 Gero von Klingbach
Zemic's Arwen
14 Knyazhna de Grande Vinko